Menu

Aktuality

 • Návštěva Národního památníku 2. světové války a ostravského planetária

  » více

 • Návštěva studentů ze Slovenska

  » více

 • Kola pro Afriku – nakládka jízdních kol

  » více

 • Aktivity odd. Hrabůvka

  » více

 • Probíhající exkurze v zařízení

  » více

Další informace

ADRESA ZAŘÍZENÍ

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka
Slezská 23
700 30 Ostrava–Hrabůvka

Jediná doručovací adresa
pro všechna 3 oddělení.

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

Vítáme Vás na stránkách Výchovného ústavu Ostrava-Hrabůvka.

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka je školské zařízení zřízené k 1.1.1995.
Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. IČO: 62 34 80 43.
Zřizovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Součástí zařízení je školní jídelna.
Zařízení je fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě.
Kapacita zařízení celkem : 78 dětí (11 výchovných skupin).

Cílová skupina: chlapci a děvčata ve věku 15 – 18 (případně 19) let s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, případně s usnesením o předběžném opatření.

Výchovný ústav má 3 pracoviště:

 • Oddělení pro chlapce, Slezská 23, 700 30 Ostrava-Hrabůvka – hlavní sídlo organizace (jediná DORUČOVACÍ ADRESA pro všechna 3 odd. zařízení), tel/fax: 595 781 288
  4 výchovné skupiny po 8 chlapcích
 • Oddělení pro dívky – odloučené pracoviště Frýdek-Místek, tel/fax: 558 648 113
  2 výchovné skupiny po 8 dívkách
 • Oddělení pro děti vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči –
  odloučené pracoviště Polanka nad Odrou, Osada Janová, tel: 596 931 955
  5 výchovných skupin po 6 dětech

Obsahové zaměření činnosti výchovného ústavu

 • Poskytování plného přímého zaopatření umístěným dětem
 • Výchovně vzdělávací, reedukační a resocializační činnost s dětmi

Plné přímé zaopatření dětí:

Jedná se o celoroční nepřetržitou péči v poskytování ubytování, stravování, ošacení. Dále je dětem poskytována péče sociální, zdravotní, poradenská a vzdělávání.

Vzdělávání dětí:

Na odděleních v Ostravě-Hrabůvce a ve Frýdku-Místku probíhá vzdělávání dětí mimo ústav v běžných školách v okresech Ostrava, Opava, Karviná, Frýdek-Místek, Nový Jičín.

Na oddělení v Polance nad Odrou probíhá vzdělávání dětí přímo na oddělení na základě individuálních studijních plánů vypracovaných kmenovými školami dětí.

Reedukační a resocializační činnost s dětmi

Probíhá na všech odděleních za přímé účasti speciálních pedagogů, vychovatelů a asistentů pedagogů.

Cílem je:

 • snaha pomoci dětem vytvořit náhled na svou osobu, rodinu, vlastní problémy a selhávání, pomáhat dětem hledat řešení jejich problémů.
 • snaha připravit děti pro jejich dospělý život a pomoci dětem při jejich odchodu z ústavní péče.

V této oblasti je velmi důležitá spolupráce s rodiči nebo osobami odpovědnými za výchovu dětí.

Při práci s dětmi je kladen důraz na individuální přístup ke každému dítěti, na vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi pedagogy a dětmi a rovněž také na samostatnost a spoluzodpovědnost dětí za vhodné chování a jednání.

Personální zajištění

Za jednotlivá oddělení zodpovídají jejich vedoucí. O děti pečují speciální pedagogové, psycholog, za každou skupinu zodpovídají dva skupinoví vychovatelé (muž a žena). Noční dozor u dětí vykonávají asistenti pedagoga. Sociální péči poskytují dětem sociální pracovnice. Odbornou péči zajišťují externě : dorostový lékař, psycholog, psychiatr a dle potřeby odborní lékaři. Celodenní stravování je dětem zajištěno vlastní školní jídelnou. Provoz výchovného ústavu dále zajišťují úseky : ekonomický, provozní, personální.

V Ostravě dne 1. září 2013
Mgr. Pavel Němynář – ředitel